Updated:

1. 문제 링크

https://www.acmicpc.net/problem/1541

2. 사용 알고리즘

그리디

3. 풀이

마이너스 앞에 괄호를 묶으면 뒤의 양수들을 음수로 만들 수 있으므로 음수 뒤에 나오는 양수들을 모두 음수로 변환해서 계산

4. 소스 코드

4-1. C++

https://github.com/dev-aiden/problem-solving/blob/main/boj/1541.cpp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#include <iostream>

using namespace std;

string str;

int main(void) {
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL); cout.tie(NULL);
  cin >> str;
  int len = str.length();
  int ans = 0, num = 0, flag = 0;
  for(int i = 0; i < len; ++i) {
    if(str[i] >= '0' && str[i] <= '9') {
      num *= 10;
      num += (str[i] - '0');
    } else {
      if(flag) num *= (-1);
      ans += num;
      num = 0;
      if(str[i] == '-') {
        flag = 1;
      }
    }
  }
  if(flag) num *= (-1);
  ans += num;
  cout << ans << "\n";
  return 0;
}

4-2. JAVA

https://github.com/dev-aiden/problem-solving/blob/main/boj/1541.java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String str = br.readLine();
    int len = str.length();
    int ans = 0, num= 0, flag = 0;
    for(int i = 0; i < len; ++i) {
      if(str.charAt(i) >= '0' && str.charAt(i) <= '9') {
        num *= 10;
        num += (str.charAt(i) - '0');
      } else {
        if(flag == 1) num *= (-1);
        ans += num;
        num = 0;
        if(str.charAt(i) == '-') {
          flag = 1;
        }
      }
    }
    if(flag == 1) num *= (-1);
    ans += num;
    System.out.println(ans);
  }
}

Updated:

Leave a comment